Medlemsbetingelser
Medlemsbetingelser
Forsiden > Aktiviteter > Medlemsbetingelser

Medlems- og brugsbetingelser

Betingelser for medlemskab og klippekort i DGI-byen

Følgende betingelser er gældende pr. 1. juni 2015.

Åbn medlemsbetingelserne som pdf

§1. Medlemskab
Et medlemskab i DGI-byen er personligt og kan ikke benyttes af andre end den berettigede. Ved misbrug af medlemskab og/eller medlemskort opkræves et gebyr efter gældende takst.
Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. skal øjeblikkeligt meddeles til DGI-byen. Ændringer meddeles online via DGI-byens booking system.
Det er medlemmets ansvar at DGI-byen til hver en tid har medlemmets korrekte oplysninger.

 • §1a. Barn

  Gyldigt til børn i alderen 2 til og med 15 år.
  Personer med et produkt i kategorien Barn er forpligtet til at fremvise gyldig dokumentation, når DGI-byen forlanger det.
  Ved manglende dokumentation, stiger prisen for medlemskabet til DGI-byens gældende normalpris, uden yderligere varsel. Et klippekort eller årskort, vil blive spærret indtil gyldig dokumentation foreligger.
  Et PBS Barn medlemskab vil automatisk overgå til et almindeligt Voksen medlemskab når barnet fylder 16 år. Herved stiger prisen for medlemskabet til DGI-byens gældende normalpris, uden yderligere varsel.
  Der er ingen adgang til Træningshuset for personer under 15 år.

 • §1b. Studerende

  Personer med et produkt i kategorien Studerende er forpligtet til at fremvise gyldig dokumentation, når DGI-byen forlanger det.
  Ved manglende dokumentation, stiger prisen for et PBS medlemskab til DGI-byens gældende normalpris, uden yderligere varsel. Et klippekort eller årskort, vil blive spærret indtil gyldig dokumentation foreligger.

 • §1c. Senior

  Gyldigt for personer over 65 eller indehavere af pensionistkort.
  Personer med et produkt i kategorien Senior er forpligtet til at fremvise gyldig dokumentation, når DGI-byen forlanger det.
  Ved manglende dokumentation, stiger prisen for et PBS medlemskab til DGI-byens gældende normalpris, uden yderligere varsel. Et klippekort eller årskort vil blive spærret indtil gyldig dokumentation foreligger.

 • §1d. Firma

  Personer med et produkt i kategorien Firma er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelsen, når DGI-byen forlanger det.
  Ved manglende dokumentation, stiger prisen for et PBS medlemskab til DGI-byens gældende normalpris, uden yderligere varsel. Et klippekort eller årskort vil blive spærret indtil gyldig dokumentation foreligger. Det samme gør sig gældende, såfremt aftalen mellem virksomheden og DGI-byen ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører.

§2. Medlemskort
Medlemskort eller sygesikringskort skal indlæses i kundecomputeren før træning.
Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til DGI-byen, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

§3. Afmelding af reservation
      Hold: Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Afmelding skal ske via DGI-byens online booking system.
Såfremt et medlem; 1) ikke afmelder en reservation til tiden eller fremmøder sig på holdet senest 10 minutter før holdstart, 2) ikke melder afbud senest 2 timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af DGI-byen, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst. Eventuelle beløb eller klip brugt ved tilmedling til holdet, refunderes ikke.
      Bane/lokale: Er et medlem forhindret i at benytte en bane-/lokalereservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Afmelding skal ske via DGI-byens online booking system.
Såfremt et medlem ikke annullerer reservationen senest 2 timer før starttidspunktet, refunderes beløb eller klip for bookingen ikke til medlemskontoen.

§4. Ordensregler
Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af DGI-byens personale, skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. DGI-byen kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§5. Værdigenstande
DGI-byen anbefaler at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. DGI-byen bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§6. Varighed
Et medlemskab er løbende og fortsættes indtil det opsiges i henhold til §11.
Årsmedlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for.
Et nyt årsmedlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende pris. Årskortet skal fornyes senest på udløbsdatoen, herefter opkræves gældende oprettelsesgebyr på ny.

§7. Betaling
Ved oprettelse af et årsmedlemskab forudbetales for den samlede aftaleperiode.
Ved oprettelse af et løbende medlemskab betales kontant for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingsservice.

§8. For sen betaling
Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, opkræves der efter gældende lovgivning. Der henvises til Rentelovens § 9 b.

§9. Prisændringer
Prisændringer meddeles via e-mail samt ved opslag i DGI-byen og på websitet senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §11.

§10. Bero
Medlemskaber kan gratis sættes i bero i min. 2 uger og max. 8 uger pr. kalenderår.  Beroperioden skal varsles senest 3 dage før den træder i kraft, ved henvendelse til traeningshuset@dgi-byen.dk. Både start- og slutdato på bero skal oplyses ved berosætning.
Medlemmet modtager efterfølgende en bekræftelse på berosætningen via mail. I tvivlstilfælde skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en berosætning ved at fremvise bekræftelsesmail fra DGI-byen.
Sættes medlemskabet i bero efter den 15. i måneden, hvor den månedlige opkrævning er sendt til PBS, vil medlemmet blive opkrævet næste måneds betaling for medlemskabet. Denne betaling vil blive modregnet, når bero-perioden ophører.
Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabt opsiges. 

§11. Opsigelse af medlemskaber
Et PBS medlemskab kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + én måned. Opsigelse skal ske skriftligt pr. mail til traeningshuset@dgi-byen.dk. I opsigelsen skal der fremgå følgende info: Medlemsnr., navn, adresse og emailadresse.
Medlemmet modtager efterfølgende en bekræftelse på opsigelsen via mail. I tvivlstilfælde skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse, ved fremvisning af en bekræftelsesmail fra DGI-byen.

§12. Fortrydelsesret
Ved køb af medlemskab via DGI-byens online booking system eller i DGI-byen har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag medlemskabet er købt.
For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du henvende dig i DGI-byen inden for 14 dage fra medlemskabets købsdato.
Første gang medlemskabet tages i brug, frafalder fortrydelsesretten.

§13. Personer under 18 år/umyndiggjorte personer
Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for personen, på den myndiges/værgens regning. Værgen hæfter for ethvert krav DGI-byen måtte have i relation til den umyndiges medlemskab.

§14. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder uanset om træning foregår i DGI-byen eller i forbindelse med et arrangement udenfor DGI-byen. (eks. løbehold, events arrangeret af DGI-byen eller DGI-byens hold). Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader træning på egen hånd og/eller deltagelse i aktiviteter i DGI-byen. DGI-byen tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges den til enhver tid gældende danske erstatningsret på området.

§15. Udelukkelse af medlem
DGI-byen kan opsige enhver aftale om medlemskab uden varsel. I tilfælde af DGI-byens opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt DGI-byen ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, gentagne udlån af medlemskort, trusler og voldelig opførsel.

§16. Ændring af medlemsbetingelser
DGI-byen kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt ved opslag i DGI-byen og på websitet. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på DGI-byens online booking system. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §11. DGI-byen har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglementet, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.


Find os på
DGI-byen
Kontakt
 • DGI-byen
 • 3329 8080
 • Kontakt
 • CVR: 19476502
Kontakt
 • DGI-byen
 • 3329 8080
 • Kontakt
 • CVR: 19476502
Find os på
Udviklet af Globus Data | Cookie-politik